Search form

Matayo ma Peba 26:19

19Seg osiemb b'auyaena rɨga nɨmogɨp ɨja na gasa amnɨkinonda rɨja na re Yesu ten engawonj dɨde ket Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda.