Search form

Matayo ma Peba 26:2

2“Maeda wɨn wumɨr im da nɨmog bibɨr kak kae meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨr tainy dem, sɨ ɨdenatemb Rɨgamna B'ɨgand yɨmɨnd usunasi dem wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.”