Search form

Matayo ma Peba 26:21

21Sɨ re ton diyam awowɨnd wekenonj, Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat ɨta Ken tɨb nii.”