Search form

Matayo ma Peba 26:24

24Sɨ b'ogɨl e Rɨgamna B'ɨga, Ton uj okas dem rɨngma re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm Ti gatab. Ajɨ onggɨt rɨgam yet ra Rɨgamna B'ɨgand tɨb yii dor, ukoi kear kɨma e tinɨm, nokɨp ton ukoijog bebɨg nate tau dem. Sɨ tinɨm keako b'ogɨl na jɨ rako ton maka ukendonj ti mogɨm kom ke.”