Search form

Matayo ma Peba 26:25

25Sɨ Yudas yet ra Yesund tɨb yii dor Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Rɨka konten?” Ajɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Owɨ, kemb man minjɨt.”