Search form

Matayo ma Peba 26:26

Kikitum Diyampund Areto

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1Kor 11:23-25)

26Ɨ re Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga diyam auto, Yesu yɨpa sana nganja yokatonj ɨ Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket yipkɨkonj dɨde agoninonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa. Ɨ Ton yindonj da, “Wɨn yokata! Ɨtemb re Koina jɨ e.”