Search form

Matayo ma Peba 26:29

29Kon wen tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya onaen dem onggɨt greip kɨp ke omnɨki wain, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd ra Kon sisɨl wain onaen dem wɨn kɨma demb de Kor B'u God ma pumb tungg wa.”