Search form

Matayo ma Peba 26:31

Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yoan 13:36-38)

31Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Yu sɨwɨny wɨn opima komkesa sap totekindam dor dɨde kak nɨtɨaya dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd, mop nokɨp yɨt ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da,

‘Kon ɨta onganjɨn dem mamoi yɨr ɨpka rɨga,

sɨ ket opima mamoi bobo wetaweta b'ɨtkenanj dem.’