Search form

Matayo ma Peba 26:33

33Seg Petro ket Yesund danda kɨma yomnonj da, “Nangga ma jɨ ra ton komkesa rɨgap sap totendanj dor dɨde kak mɨtɨayi dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Mor pɨlɨnd, ajɨ kon kolenggyam ra makwa ɨta sap totenjɨn dor dɨde kak mɨtɨaen dor.”