Search form

Matayo ma Peba 26:34

34Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men motɨnyɨn da yu sɨwɨny yɨmta kena pauro ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.”