Search form

Matayo ma Peba 26:35

35Seg ket Petro Yesund yomnonj da, “Ra Man uj taet, koda b'ogla uj rawɨn Man kɨma. Ajɨ kon makwa ɨta motiyenyɨn.” Ɨ komkesa b'auyaena rɨgap toda ɨja na yɨpa rɨrɨrkɨp endento.