Search form

Matayo ma Peba 26:36

Yesu ma Yɨr Opmita Getsemanind

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Ɨ re Yesu Tina b'auyaena rɨga kɨma menon yokato yɨpa pɨpmet wa nyɨ da Getsemani, Yesu ten amninonj da, “Kon ama de neken dɨde yɨr e topmitenyɨn. Sɨ wɨn omandemb omnɨki wekene, ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn wa pɨlwa.”