Search form

Matayo ma Peba 26:38

38Seg ket Ton ten amninonj da, “Koina wɨngawɨnga ma sobijog gar kopa e ainy momta uj okatam. Wɨn wekene dɨkɨnd dɨde yɨpand Kon kɨma yɨr opngɨki wekene!”