Search form

Matayo ma Peba 26:40

40Seg ket re Ton ket ɨtendonj nowa b'auyaena rɨga wa pɨlwa ɨ yutunga nat ten adarinonj. Seg Ton ket Petrond yomnonj da, “Rɨngma, wa awɨr im danda yɨpa odede sobijog wɨnɨnd yɨpand Kon kɨma yɨrkokar wɨmenam?