Search form

Matayo ma Peba 26:41

41Yɨr opngɨki wekene, dɨde yɨr opmitenina! Nokɨm da ɨdenat maka wɨn Satanamna otonkena takatenindam. Waina wɨngawɨnga ukoi singi im Kon kɨma yɨrkokar wɨmenam, ajɨ waina jɨ re yarɨm im dɨde danda kesa im.”