Search form

Matayo ma Peba 26:42

42Onggɨt kak ke Yesu b'usaya nɨmogɨm yikonj dɨde yɨr opmitonj da, “Kor B'u! Rada ɨtemb ma rɨrɨr e onggɨtyam b'ɨdgotnena kapo ewaikitam Kor pɨlke dɨde rada Kon b'ogla ɨtemb kapo onaen, sɨ Moina singi b'ogla rawɨk.”