Search form

Matayo ma Peba 26:45

45Seg ket Yesu ɨtendonj b'auyaena rɨga wa pɨlwa, Ton ten amninonj da, “Wɨn yutunga dɨde wɨram nasim dadal wekenyɨt. Yɨr de, wɨn re kemb momta e. Yɨpa rɨga ke Rɨgamna B'ɨga tɨb yii negɨr mɨle rɨga wa yɨm kumb wa.