Search form

Matayo ma Peba 26:47

Rɨgap Yesund Yɨmɨnd Yusunato

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoan 18:3-12)

47Ɨ ket onggɨt wɨnɨnd re Yesu dɨdea yɨt opurenand yɨbnonj, Twelp (12) b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke ikonj yɨpand ukoi rɨga bobo kɨma yepiya re geja giri dɨde kibam yɨmɨnd teito.