Search form

Matayo ma Peba 26:48

48Ɨ ɨtemb Yesumna tɨb iyoi rɨga, Yudas kea towa pɨlwa wumɨr yoramitonj da, “Ra yena ra kon ikwasɨn dor omongnena kɨma, ɨtemb jɨ rɨga. Sɨ wɨn Tin b'obogɨl yɨmɨnd usunasya dor.”