Search form

Matayo ma Peba 26:50

50Seg ket Yesu tin yomnonj da, “Kor rɨga! Nangga singi mɨle nat metket re yomnɨke!” Ɨ odedend ket rɨgap Yesum pɨlwa b'ɨsonkurto ɨ ket Ti pɨlɨnd yɨm aramkɨto ɨ dɨde ket yɨmɨnd yusunato.