Search form

Matayo ma Peba 26:53

53Ma wɨn ma wumɨr im da Kon rɨrɨr e Kor B'und ɨgekisɨn da, ‘Man twelp (12) ukoi geja aneru bobo tetmɨkisinyɨt Kornɨm ɨrmekam,’ ɨ Ton odenja im ket tetmɨkisiny?