Search form

Matayo ma Peba 26:54

54Ajɨ ra Kon Kor B'und ɨgekisɨn geja aneru ɨtmɨkitam, sɨ rɨdede nya kae opimemb yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj rɨnsim re yɨna peband Kor gatab ɨrɨki wekeny da b'ogla odede mɨle raukinem?”