Search form

Matayo ma Peba 26:55

55Ɨ onggɨt wɨn natemb ket Yesu opimemb rɨga bobo amninonj da, “Ma wɨn Kena okatam notupya geja giri dɨde kibam kɨma odede wɨp rɨngma ra wɨn raskol rɨga okasya? Bibɨr weanjweanj Kon wa ouyaenand omiti nɨbnenenyɨmɨn yɨnametɨnd, ajɨ wɨn maka Ken yɨmɨnd nusunasma. Ajɨ wɨn Ken otade odede nya ke nokasya.