Search form

Matayo ma Peba 26:56

56Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukanj re nok mim da ɨdenat opimemb bageyam waina ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj.” Seg ket komkesa b'auyaena rɨgap Yesund yɨraro dɨde b'ɨkento.