Search form

Matayo ma Peba 26:57

Yesu Onyitonj Ju Rɨga Waina Memba Wɨpɨnd

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yoan 18:13-14, 19-24)

57Ɨ rɨga yepiya re Yesund yɨmɨnd yusunato, ton ket Yesund yiyo yɨna mopyam sɨ rɨga Kayapam met wa, rɨkɨnd re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga yɨpand b'eomkurto.