Search form

Matayo ma Peba 26:58

58Ajɨ Petro kea Yesund pajapaja yɨmta undoka yiyonj ngɨrpu ama re yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara mora dunda wa. Ɨ ton ket kara wɨngɨr wa b'ɨgaronj dɨde ket nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga kɨma yɨpand omitonj yɨr ongongɨm nangga e tawɨk Yesum pɨlɨnd.