Search form

Matayo ma Peba 26:59

59Ɨ re kot yɨpangendo, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin membap Yesum gatab ɨjongki yɨr ungata yɨt oraka eyento rɨdede nya kae Tin onganji.