Search form

Matayo ma Peba 26:6

Yɨpa Konggat Ngɨrangngɨrang Gaya ke Yesund Yeaukonj

(Mak 14:3-9; Yoan 12:1-8)

6Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨbnonj Simonɨmna metɨnd Betaniya tunggɨnd yet re naskand leprosi kopa kɨma yɨbnonj.