Search form

Matayo ma Peba 26:60

60Nangga ma jɨ da jogjog b'anygɨnena yɨr ungata rɨga tuwonj Yesum gatab yɨt ɨjongkam, ajɨ makwa nangga yɨt na adarkɨto. Ajɨ yɨmta ke nɨmog yɨr ungata rɨga tetkonda