Search form

Matayo ma Peba 26:61

61ɨ ket endenonda da, “Onggɨt rɨgat yindenonj da, ‘Kon rɨrɨr e Godɨmna yɨnamet iporken dɨde nowa bibɨr kɨma b'usaya orangen.’”