Search form

Matayo ma Peba 26:62

62Seg re ket yɨna mopyam sɨ rɨga onyitonj rɨga wa wɨpɨnd, ton ket Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Ropim Mor pɨlke yɨt onggɨtyam negɨr yɨr ungatena yɨt gatab rɨnte re nɨmog rɨgap Mor pɨlwa iya?”