Search form

Matayo ma Peba 26:63

63Ajɨ Yesu re mumakesa na yɨbnonj. Sɨ ket ɨtemb yɨna mopyam sɨ rɨgat Tin yomnonj da, “Sɨ kon yilo Godɨmna nyɨ kɨma Men mitngaen da Man b'ogla danda kɨma tɨrɨr yɨt opulisɨt sowa pɨlwa. Rɨka Man ɨmɨnjog Keriso, Godɨmna B'ɨga et?”