Search form

Matayo ma Peba 26:64

64Ɨ ket Yesu tin mɨra yomnonj da, “Sɨ kemb man mindenyɨt. Ajɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da,

‘Otade ke wɨn ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr ongya

omiti Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨgamna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd

ɨ kwa menonɨnd moi kumbɨnd wub kumb ke.’”