Search form

Matayo ma Peba 26:65

65Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨgat Yesu ma yɨt utkundonj, ton kea ket soro kɨma tina kobɨrgɨm yɨnyowendonj dɨde ket ton rɨga amninonj da, “Nangga mim men ket kwa yɨr ungata yɨt arakindam Ti gatab? Yɨr de, otade wɨn kea Ti pɨlke Godɨnd ɨsadrena yɨt utkunjya.