Search form

Matayo ma Peba 26:69

Petro Yesund Yoenonj

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoan 18:15-18, 25-27)

69Ɨ re Petro yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara wɨngɨrɨnd kot aband omiti yɨbnonj, yɨpa yɨna mopyam sɨ rɨga ma wɨko ngɨmngai tikonj ti pɨlwa dɨde ket yomnonj da, “Madaka kea Galili tunggam Yesu kɨma mɨbnenenot.”