Search form

Matayo ma Peba 26:73

73Ɨ sobijog wɨn kak ke rɨga yepiya re demb de owɨnki wekenonj, ton tuwonj Petrom pɨlwa dɨde ket tin yomno da, “Ɨmɨnjog e madaka Tina yɨmta undoka rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga et, mop nokɨp moina opurenate men pɨtand momɨny da man re yɨpa Galili rɨga et.”