Search form

Matayo ma Peba 26:74

74Seg ket Petro odede sake yɨt b'atomonj da, “Ra kon b'atɨnygɨnenyɨn, kon God ma sake ɨta okasɨn dem,” dɨde danda kɨma tɨrɨr yɨt ke Yesund yoenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga.” Re ket seg, odenja pauro ara yikenonj.