Search form

Matayo ma Peba 26:75

75Sɨ Petro ket kea nony aukonj Yesu ma opureni yɨtkak da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” Ɨ ton ket bau wa opendonj dɨde ukoi gar kopa kɨma yii b'ɨrɨnenonj.