Search form

Matayo ma Peba 27

Yesund Yiyo Pilatom pɨlwa

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Yoan 18:28-32)

1Ɨ ɨspari ke sɨtawarjogɨnd komkesa yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Yesum gatab yɨpand yɨt ɨglenena seg auto dɨde ket tɨrɨr yomno Tin ongandam. 2Seg re ket ton ket Yesund yɨjobɨko ɨ yiyo ɨ dɨde ket Roma gabmani mopyam Pilatom yɨm kumb wa yoramito.

Yudas Iskariyotɨmna Uj gatab Yɨt

(Ɨtai 1:18-19)

3Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesum tɨb iyena rɨga Yudas odede mɨle yɨr yongonj rɨna re Yesund ongandam tɨrɨr yomno, ton ma sobijog na nony bebɨg awonj da, “Kon kea naemb negɨr mɨle yomnɨken Ti pɨlɨnd.” Seg ton ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa etendainonj teti (30) silba koin. 4Ɨ ton ket ten amninonj da, “Kon kea negɨr mɨle yomnɨkmɨn nokɨp kon negɨr mɨle kesa rɨga na tɨb iyɨmɨn wa pɨlwa ongandam.” Ajɨ todaka tin yɨsmonggawo da, “Nangga e de sowa pɨlwa? Ma sɨn kɨma bebɨg e, moda mor ma.” 5Seg Yudas ket silba koin b'ɨskansinonj yɨnametɨnd ɨ ket opmarkitonj ɨ dɨde ket dea ta yikonj, ngɨrpu ket tilenggyam kai b'atoukonj. 6Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgap opimemb silba koin esɨka eyento ɨ ket endento da, “Ɨtemb re ma rɨrɨrkɨpjog e onggɨtyam wulkɨp oramkam de yɨnamet gasa ongapapu pɨpmet wa, nokɨp opimemb re uj mɨra wulkɨp im.” 7Sɨ ton ket yɨt yɨgleneno dɨde ket tɨrɨr yomno, sɨ ton ket onggɨt wulkɨp ke pam ke gasa omnɨka rɨgamna gou kɨpol yokato, nokɨm da ɨdenat tungg tɨb kesa rɨga wa gop eukapu pɨpmet tainy. 8Sɨ onggɨt mop paemb rɨgap ɨtemb gou kɨpol ogena yiyenyi ngɨrpu yu da, “Kus ke Gou Kɨpol”. 9Sɨ onggɨt mɨle kenaemb bageyam Yeremiyamna odede opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp aukɨto da, “Ɨ ton opimemb teti (30) silba koin emdɨto re yɨpa rɨga okatam ogeni mɨra na, rɨna re nɨnda Ju rɨgap mɨra yogeno yɨpa rɨgand mɨra omnam ɨtemb rɨga gatab. 10Ɨ ton ket opimemb wulkɨp engauto pam ke gasa omnɨka rɨgamna gou kɨpol okatam. Sɨ odede mɨle aukonj re onggɨt rɨrɨr nat rɨja na re Yonggyam ken ningaenonj.”

Pilato Yesund Yerkitonj

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Yoan 18:33-38)

11Ɨ re Yesu Roma gabmani mopyam Pilatom wɨpɨnd onyitonj, ɨtemb Roma gabmani rɨgat ket Yesund yerkitonj da, “Man Ju rɨga waina king et?” Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.” 12Ɨ kwa yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Yesum gatab negɨr yɨt apurento onggɨt kotɨnd, ajɨ Yesu makwa nangga ɨsmongga yɨt na yopulitonj. 13Seg ket Pilato Yesund yerkitonj da, “Ma man maka utkundenyɨt opimemb komkesa negɨr yɨtkak rɨnsim re ton apurenanj Mor gatab?” 14Ajɨ Yesu makwa ngai nangga yɨt na tin yɨsmonggawonj. Sɨ onggɨt mopɨp ɨtemb gabmani mopyam rɨga ma sobijog na kɨd kesa awonj.

Pilato Tɨrɨr Yomnonj Yesund Wul B'agbagɨnd Ɨdrɨkam

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yoan 18:39–19:16)

15Ita Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd Roma gabmani mopyam yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apekeninonj Ju rɨga wa pɨlwa towaina singi rɨrɨrɨnd. Ɨtemb re Pilatom get ke mɨle naemb jɨ yɨbnawonj. 16Ɨ onggɨt wɨnɨnd kea yɨpa ongwati sɨbɨbmet rɨga yɨbnonj nyɨ da Baraba. 17Sɨ re Ju rɨga b'eomto, Pilato ten arkisinonj da, “Yena wɨn singi yomnya kon openjɨn wanɨm, Baraba o Yesu yena re yogenai da Keriso?” 18Nangga pena Pilato odede b'arkita yoramitonj nokɨp ton nony ke wumɨr na da Ju rɨga waina membap Yesund iyi re nonyɨk b'ɨponena mapae, ajɨ Ju rɨga wa pɨlɨnd re kea singi ebnawonj Tin opendam. 19Ɨ re Pilato omiti yɨbnonj b'ɨsagɨkapu kasand, ti kongga ti odede yɨt yɨtmɨkitawonj da, “Man goro nangga na omnɨkɨm onggɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgam pɨlɨnd! Mop nokɨp yu sɨwɨny kon kor wɨmand ma sobijog na b'ɨdgotnena yokasɨn Ti map.” 20Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Ju rɨga bobo danda kɨma ɨl ongka eyento, nokɨm da ɨdenat ton Pilatond ɨgekisi Baraband opendam ajɨ Yesund ongandam. 21Ajɨ onggɨt Roma gabmani mopyam rɨgat ten amninonj da, “Sɨ osiemb nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd yena wɨn singi yomnya kon opendam wa pɨlwa?” Sɨ ton ket yɨsmonggawo da, “Banaba na.” 22Sɨ Pilato egekisinonj da, “Sɨ wɨn kea naemb Banaband singi yomnya. Sɨ daka nangga e kon omnɨken Yesum pɨlɨnd yena re yogenai da Keriso?” Seg ket komkesa rɨgap yɨsmonggawo da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 23Ɨ ket Pilato ten yɨt esmonggainonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm?” Ajɨ ton pumb wa b'okta kana ara yoikɨndeno da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 24Ɨ re Pilato odede towaina mɨle yɨr yongonj, ton kea b'angwatonj da tina yɨt re kea kɨp kesa ainy, ajɨ ukoi soro kɨma bebɨg re kea pɨta auka yik. Seg ton ket yɨpa besen nyɨ yokatonj dɨde ket rɨga bobo wa wɨpɨnd yɨm b'ɨsekonj odede yɨt kɨma da, “Kon re ma ɨta b'injawa okasɨn onggɨt rɨgamna uj gatab. Ɨtemb re wada waina bebɨg e.” 25Seg ket komkesa rɨga bobop yɨsmonggawo da, “Tina uj gatab bebɨg b'ogla sowa pɨlɨnd dɨde sowaina b'ɨgawar wa pɨlɨnd rain.” 26Seg re ket Pilato Banaband towa apendawonj, ajɨ ton kea tina geja rɨga engainonj Yesund ti wɨpɨnd ɨraskam. Ɨ re ɨraska seg yomno, ton ket Tin towa yɨm kumb wa yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Geja Rɨgap Yesund Jɨ Malɨk Yomnɨko

(Mak 15:16-20; Yoan 19:2-3)

27Seg ket Roma gabmani mopyamɨmna geja rɨgap Yesund yiyo de tina wɨkopu met kara wɨngɨr wa, dɨde ket komkesa Roma geja rɨgap yɨpand tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yɨwatɨnto. 28Ɨ ton ket Yesund kobɨrgɨm otogɨka yiyeno dɨde ket king pɨla kuskus kobɨrgɨm yikito. 29Seg ton ket dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket Ti mopɨnd ɨtemb dɨra yikito kingɨmna dɨra pɨla. Ɨ ket yɨpa buskak Tina yɨmjog yɨm wa yoramitawo kingɨmna kutɨp pɨla. Seg ket Ti wɨpɨnd kumop b'amka wuwenonj dɨde ket odede yɨt kɨma Tin jɨ malɨk omnɨka yiyeno da, “Simesime! Ju rɨga wa king!” 30Ɨ ton ket Yesund auya ɨtmanda yiyeno, dɨde ton ket ɨtemb buskak Tin yɨsato ɨ ket onggɨt buskak ke Tina mopɨnd ipowa yiyeno. 31Ɨ re ton Yesund jɨ malɨk omnɨka seg yomno, ton kea ɨtemb kobɨrgɨm yotokendawo dɨde ket Tinajog kobɨrgɨm yikoko, ngɨrpu Tin ket wɨp yiyo wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoan 19:17-27)

32Ɨ re geja rɨgap Yesund wɨp yiyo, nyawɨnd ket ton yɨpa Kurene tunggam rɨga wɨpwɨp yomno nyɨ da Simon. Ɨ ket ton Simonɨnd danda kɨma yingawo Yesu ma wul b'agbag iyoyɨm. 33Ɨ ket Yesund wɨp yiyo yɨpa sukak wa tungg nyɨ da Golgota, engendena yɨtkak da “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”. 34Ɨ re ket ton onggɨt sukak wa opekto, geja rɨgap Yesum yokawo wain rɨna re sap nyɨ kɨma yɨsleko dɨmɨr okawam. Ajɨ re Yesu met yotonkitonj, Ton singi kesa awonj onayam. 35Ɨ re geja rɨgap Yesund wul b'agbagɨnd nil ke yɨdrɨko, ton ket Yesu ma kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena wɨba ke. 36Seg ket geja rɨgap dɨkɨnda omnɨkto onggɨt wul b'agbag wusɨnd dɨde ket Yesund yɨr engenda yiyeno. 37Ɨ ton ket Yesu ma ongandam mop nyɨ yoramito Tina wul b'agbag pumb ke rɨna re wulpagpagɨnd odede erɨkto da,

Ɨtemb Yesu, Ju rɨga wa king”.

38Ɨ onggɨt wɨnɨnd kwa kea nɨmog negɨr raskol rɨga Yesu kɨma wul b'agbagɨnd edrɨko, yɨpa Tina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa Tina sawai yɨm tab ke. 39Ɨ opandena rɨgap Yesund ugaga yiyeno towaina mop b'uwongnena kɨma da, 40“Ɨ ɨte namb jɨ man rɨga. Man re mindot da, ‘Ɨta God ma yɨnamet iporken dem ɨ nowa bibɨr kɨma orangen dem.’ Sɨ molenggyam man yɨrkokar b'akae! Rada Man Godɨmna B'ɨga et, sɨ molenggyam gou wa ae wul b'agbag kumb ke.” 41Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yɨna mopyam sɨ rɨgap todaka Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga kɨma yɨpand Yesund jɨ malɨk omnɨka yiyeno towa wɨngɨrɨnd da, 42“Ton nɨnda rɨga wa yɨrkokar akainonj, ajɨ Ton ma rɨrɨr e Tilenggyam yɨrkokar b'atkau. Sɨ Ton re Israel rɨga wa king e. Ɨ ra Ton otade gou wa tau wul b'agbag kumb ke, ɨdenatemb men ket gar ke utkunda ke Tin okasu. 43Ɨ Ton Godɨnd nony ɨjawa yiyeny. Sɨ otade God b'ogla Tin gou wa yamɨn wul b'agbag kumb ke ra Ton singi tainy Tinɨm. Nokɨp Ton kea yindenonj da, ‘Kon re Godɨmna B'ɨga en.’” 44Ɨ osiemb nɨmog raskol rɨga yepiya re wul b'agbagɨnd ɨdrɨki ebnonda yɨpand Yesu kɨma, todaka kwa yɨpa wɨp nya ke Yesund kea ugaga yiyenonda.

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoan 19:28-30)

45Ɨ re lomtɨk awonj, sɨbɨbɨt komkesa gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd. 46Ɨ re ama rɨka sɨmana gatab tri (3) kɨlok awonj, Yesu b'okta kana ara yikenonj da, “Eli eli lema sabaktani?+ —engendena yɨtkak da, “Kor B'u, Kor B'u, nangga pae Man Ken kak nɨaet?” 47Ɨ rɨga yepiya re Yesum wusɨnd owɨnki wekenonj, ton kea Yesumna yɨt utkundo, ɨ ton ket endento da, “Onggɨt Rɨgat Eliya na ara yemok.” 48Ɨ odenja ket towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga b'ɨtkonj ɨ ket nyɨ ɨngmatenapu matres pɨla gasa yokatonj ɨ ket tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggonj, ɨ dɨde ket soksok buskak ke yɨponj, ngɨrpu ket ɨtemb matres pɨla gasa yurowatonj Yesumna tugɨm wa onayam. 49Ajɨ daka nɨnda rɨgap endento da, “Tin yɨrara! Ma be men yɨr yangu Eliyand ɨta rɨka ik dor Tin gou wa omnam.” 50Ajɨ Yesu b'usaya ukoi kana ara yikenonj, seg ket wɨngawɨngat Tin yɨraronj. 51Ɨ yɨr de, re Ton uj awonj, ɨtemb ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj pumb ke ngɨrpu ama re de gou wa. Ɨ kwa daka gowukoi kea mumamuma aenonj dɨde kea kɨla b'akangka wuwenonj. 52Ɨ gopmet kea ɨpangka wuwenonj dɨde ket jogjog yɨna rɨga waina ujgɨm utnɨkto. 53Ɨ opimemb rɨga yepiya re gɨmo yɨund oski gopmet ke opekto, ton yɨmta kena yɨna taun Yerusalem wa b'ɨgarkɨto ajɨ Yesut naska utnyitonj. Ɨ onggɨt kak ke ket jogjog rɨgap opimemb rɨga yɨr ongong eyento. 54Sɨ ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyam yet re Yesund wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam mɨle wɨp yomnonj dɨde opimemb geja rɨga yepiya re Yesund yɨr engenda yiyeno, ton kea yɨr angto jijɨg dɨde komkesa mɨle rɨna re aukɨto, sɨ ket ukoijog mogat kea ten akasinonj. Seg ton ket endento da, “Ɨmɨnjog e! Ɨtemb Rɨga re Godɨmna B'ɨga e.” 55Ɨ dɨde demb de jogjog kongga daka kea pajapaja Yesund yɨr ɨpkand wekenonj yepiya re Galili eriya ke Yesund yɨmta undoka dɨde yɨm okaena iyo. 56Ɨ opimemb kongga wa wɨngɨrɨnd toda kea dɨkɨnd wekenonj, Magdala tunggam Mariya ɨ Yakobo ake Yose towa mog Mariya, ɨ dɨde Jebedaimna b'ɨgawar wa mog.

Yosep Yesu ma Ujgɨm Gop wa Yoramitonj

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Yoan 19:38-42)

57Ɨ re ket sɨ imokonj, yɨpa jogjog gasa kɨma rɨga Yosep Arimataya tungg ke ikonj yet re todaka yɨpa Yesumna b'auyaena rɨga na yɨbnonj. 58Ɨ ɨtemb rɨga ket yikonj Pilatom pɨlwa dɨde ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. Sɨ ket Pilato kea geja rɨga engainonj Yesumna ujgɨm ti okawam. 59Seg Yosep ket ujgɨm yokatonj dɨde ket kɨlkesa b'ogɨl kobɨrgɨm ke ponpon yomnɨkonj. 60Re ket seg ton yiyonj tina sisɨl gopmet wa rɨna re ton gɨmo yɨund yeskonj dɨde ket yoramitonj gopmet wɨngɨr wa ɨ dɨde ket ukoi gɨmo ururkena yiyonj onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet mora utwangkam. Seg ton ket ɨtemb gopmet ke yiwatonj.+ 61Ɨ demb de Magdala tunggam Mariya dɨde kwa yɨpa ti nyɨmad Mariya kea omiti ebnonda yɨr dea ta gopmet wa.

Geja Rɨgap Gopmet Yɨr Yengendo

62Ɨ Yesumna ujgɨm gopmet wa yoramito re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm B'angonjena Bibɨr nat.+ Sɨ onggɨt penaemb yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga yɨpand Pilatom pɨlwa wuwonj. 63Ɨ ton ket Pilatond yomno da, “Sɨ ukoyam! Sɨn ɨta nonyɨnd yowamu da re ɨtemb b'anygɨnena rɨga yilo yɨbnonj, Ton kea odede yindenonj da, ‘Kon ɨta uj ke tutnyisɨn nowam bibɨrɨnd.’ 64Sɨ onggɨt paemb man b'ingawa yoramite gopmet yɨr engendam ngɨrpu ama ra de nowam bibɨr, nokɨm da ke Tina b'auyaena rɨga tou dɨde yurowam ke Tina ujgɨm yakate. Seg ton ket kwa ke rɨga wumɨr ramneninem da Ton ke uj ke utnyis. Raemb odede tawɨk, rɨna re naska b'anygɨnena yɨt ke bebɨg aukonj re ma ukoi na, ajɨ ɨt re kikitumam b'anygɨnena yɨt ke tawɨk ra ɨtemb re ma sobijog bebɨg e pɨta tainy meranɨm.” 65Ɨ ket Pilato ten esmonggainonj da, “Nɨnda yɨr engenda geja rɨga emjina, ɨ ket wuyɨt dɨde waina wumɨr ke danda ondrasya b'obogɨl yɨrgong omnɨkam.” 66Seg ket opimemb yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga yɨpand geja rɨga kɨma wuwonj gopmet wa dɨde ket so erka mal gopmet mora utwangki gɨmo kumbɨnd yoramito, ngɨrpu ton ket opimemb yɨr engenda geja rɨga engauto b'obogɨl yɨrgong omnɨkam dɨde ket ton ɨtekto.