Search form

Matayo ma Peba 27:1

Yesund Yiyo Pilatom pɨlwa

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Yoan 18:28-32)

1Ɨ ɨspari ke sɨtawarjogɨnd komkesa yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Yesum gatab yɨpand yɨt ɨglenena seg auto dɨde ket tɨrɨr yomno Tin ongandam.