Search form

Matayo ma Peba 27:11

Pilato Yesund Yerkitonj

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Yoan 18:33-38)

11Ɨ re Yesu Roma gabmani mopyam Pilatom wɨpɨnd onyitonj, ɨtemb Roma gabmani rɨgat ket Yesund yerkitonj da, “Man Ju rɨga waina king et?” Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.”