Search form

Matayo ma Peba 27:14

14Ajɨ Yesu makwa ngai nangga yɨt na tin yɨsmonggawonj. Sɨ onggɨt mopɨp ɨtemb gabmani mopyam rɨga ma sobijog na kɨd kesa awonj.