Search form

Matayo ma Peba 27:15

Pilato Tɨrɨr Yomnonj Yesund Wul B'agbagɨnd Ɨdrɨkam

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yoan 18:39–19:16)

15Ita Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd Roma gabmani mopyam yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apekeninonj Ju rɨga wa pɨlwa towaina singi rɨrɨrɨnd. Ɨtemb re Pilatom get ke mɨle naemb jɨ yɨbnawonj.