Search form

Matayo ma Peba 27:19

19Ɨ re Pilato omiti yɨbnonj b'ɨsagɨkapu kasand, ti kongga ti odede yɨt yɨtmɨkitawonj da, “Man goro nangga na omnɨkɨm onggɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgam pɨlɨnd! Mop nokɨp yu sɨwɨny kon kor wɨmand ma sobijog na b'ɨdgotnena yokasɨn Ti map.”