Search form

Matayo ma Peba 27:20

20Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Ju rɨga bobo danda kɨma ɨl ongka eyento, nokɨm da ɨdenat ton Pilatond ɨgekisi Baraband opendam ajɨ Yesund ongandam.