Search form

Matayo ma Peba 27:21

21Ajɨ onggɨt Roma gabmani mopyam rɨgat ten amninonj da, “Sɨ osiemb nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd yena wɨn singi yomnya kon opendam wa pɨlwa?” Sɨ ton ket yɨsmonggawo da, “Banaba na.”