Search form

Matayo ma Peba 27:22

22Sɨ Pilato egekisinonj da, “Sɨ wɨn kea naemb Banaband singi yomnya. Sɨ daka nangga e kon omnɨken Yesum pɨlɨnd yena re yogenai da Keriso?” Seg ket komkesa rɨgap yɨsmonggawo da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!”