Search form

Matayo ma Peba 27:23

23Ɨ ket Pilato ten yɨt esmonggainonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm?” Ajɨ ton pumb wa b'okta kana ara yoikɨndeno da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!”