Search form

Matayo ma Peba 27:24

24Ɨ re Pilato odede towaina mɨle yɨr yongonj, ton kea b'angwatonj da tina yɨt re kea kɨp kesa ainy, ajɨ ukoi soro kɨma bebɨg re kea pɨta auka yik. Seg ton ket yɨpa besen nyɨ yokatonj dɨde ket rɨga bobo wa wɨpɨnd yɨm b'ɨsekonj odede yɨt kɨma da, “Kon re ma ɨta b'injawa okasɨn onggɨt rɨgamna uj gatab. Ɨtemb re wada waina bebɨg e.”