Search form

Matayo ma Peba 27:26

26Seg re ket Pilato Banaband towa apendawonj, ajɨ ton kea tina geja rɨga engainonj Yesund ti wɨpɨnd ɨraskam. Ɨ re ɨraska seg yomno, ton ket Tin towa yɨm kumb wa yoramitonj wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.